Aplikacija xEco Vazduh (“eXtreme ECOlogy” – Ekstremna ekologija) prikazuje Evropski Indeks kvaliteta vazduha u Republici Srbiji koristeći podatke o koncentracijama pet zagađujućih materija: Suspendovanih čestica prečnika do 10 i 2,5 mikrona (PM10 i PM2.5), sumpor dioksida (SO2), azot dioksida (NO2) i prizemnog ozona (O3).

Prikazuju se merenja agregirana na časovnom i dvadesetčetvoro­časovnom nivou iz mreža za automatski monitoring kvaliteta vazduha (preuzeta sa nacionalnog portala otvorenih podataka) kao i indikativna merenja koncentracija PM10 i PM2.5 suspendovanih čestica iz javno dostupnih baza podataka o kvalitetu vazduha u realnom vremenu koje pripadaju “Sensor community” (luftdaten.info), iz projekta “Vazduh građanima” (klimerko.org) i drugih sistema za monitoring i akviziciju podataka kao što su IQAir, WeatherLink, PurpleAir ili AqiCN (koji koristi više različitih izvora podataka).